India City Feng Shui – Bollywood 1 印度大城市风水 – 孟买 1

An introduction of City feng shui in India, Mumbai. Feng Shui & Yijing Workshop in Mumbai, April 2010.